Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
 
Per 1 januari 2010 van kracht voor klanten en Dierenpension Lindehof:
 
Artikel 1 – Definities
 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1 Dierenpension: 
Dierenpension Lindehof, gevestigd aan de Voorhoeveweg 11 te Weert.
1.2 Gastdier
Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/is gesloten
1.3 Klant: 
De natuurlijke - of rechtspersoon, die met het dierenpension een pensionovereenkomst heeft gesloten.
1.4 Gastheer/vrouw: 
Degene die bevoegd is om namens het dierenpension de pensionovereenkomst met de klant af te sluiten en uit te voeren.
1.5 Pensionovereenkomst: 
De (mondelinge) overeenkomst tussen het dierenpension Lindehof en de klant, waarbij het dierenpension zich verplicht 
het gastdier gedurende een bepaalde periode te huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
1.6 Verzorging: 
De door het dierenpension uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als 
nader bepaald in deze algemene voorwaarden.
1.7 Huisvesting
Het in het kader van de pensionovereenkomst tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten 
behoeve van het verblijf en de verzorging van het gastdier.
Artikel 2 – Algemeen 
2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend 
schriftelijk, is afgeweken.
2.2 Het dierenpension stelt bezoekers in de gelegenheid om op afspraak de dierenverblijven te bezichtigen.
2.3 De opdracht wordt geacht geheel correct te zijn uitgevoerd, nadat na de uitvoering ervan tien dagen zijn verstreken,
 zonder dat door de klant tegen de uitvoering schriftelijk bezwaar is gemaakt bij het dierenpension.
 
Artikel 3 – Inschrijving
3.1 Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf in het dierenpension wordt door de gastheer een
reserveringsformulier gemaakt. Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van het 
dierenpension en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de pensionperiode, de naam van het gastdier,
gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de
klant gewenste duur van het verblijf van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat het verblijf van
het gastdier duurt.
Aan de klant wordt een exemplaar van zowel het reserveringsformulier, als deze algemene voorwaarden overhandigd, 
dan wel toegezonden.
3.2 Bij inschrijving ter plekke wordt het reserveringsformulier door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en 
ondertekend.
Het reserveringsformulier, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de pensionovereenkomst.
 
Artikel 4 - Reserveringssom 
4.1 Na reservering door de klant is het dierenpension gerechtigd van de klant een reserveringssom te verlangen voor de 
werkelijke aanvang van het verblijf. Dit bedrag is 50% van de totale verblijfskosten.
4.2 Indien deze reserveringssom 30 dagen voor de aanvang van de huisvesting van het gastdier niet is voldaan, vervalt
het recht op reservering. Bezwaren tegen de hoogte van de reserveringssom/factuur schorten de betalingsverplichting 
niet op.
4.3 De reserveringssom wordt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst verrekend met het totale bedrag wat de
klant aan het dierenpension schuldig is.
4.4 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 30 dagen voor de overeengekomen aanvang van de eerste
brengdag van het verblijf van het gastdier, is de klant aan het dierenpension de gehele reserveringssom verschuldigd.
Uitzondering hierop is het overlijden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts 
overhandigen aan het dierenpension.
 
Artikel 5 – Betaling
5.1 De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. 
In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.
5.2 Het dierenpension is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant
toegankelijke ruimte van het dierenpension, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
5.3 Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is,
geschiedt direct bij de beëindiging van de pensionovereenkomst à contant.
5.4 Bij het eventueel later brengen en/of vervroegd afhalen van het gastdier door de klant is het dierenpension   
gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant in rekening te brengen tegen de
overeengekomen prijs per dag.
5.5 De klant ontvangt een bewijs van betaling van het dierenpension.
5.6 In geval van niet tijdige betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.
5.7 Het dierenpension heeft altijd het recht om betaling vooraf, of het stellen van zekerheid te eisen, of anderszins 
afwijkende betalingsvoorwaarden te stellen, ingeval gerede twijfel bestaat dat de klant niet of niet volledig zal betalen.
 
Artikel 6 – Rechten en plichten van het Dierenpension 
6.1 Het dierenpension verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de 
overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
6.2 Het dierenpension verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar 
verblijft.
6.3 Het dierenpension zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de  
huisvesting en verzorging van het gastdier.
6.4 Het dierenpension mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier kalmerende middelen toe (laten) dienen,
indien dit naar het oordeel van het dierenpension noodzakelijk is.
6.5 Indien de klant zich niet op de overeengekomen aanvangsdatum van het verblijf van het gastdier met het aangemelde 
gastdier bij het dierenpension meldt, mag het dierenpension de pensionovereenkomst als ontbonden beschouwen. 
In dat geval is de klant aan het dierenpension wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen conform het
gestelde in art. 4.4.
6.6 Het dierenpension is gerechtigd de toegang tot het dierenpension te weigeren voor het gastdier indien het 
gastdier niet beschikt over de wettelijke, dan wel door het dierenpension verplicht gestelde, inentingen of aanvullende 
bepalingen.
6.7 Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst in het dierenpension verblijft, is de klant de
prijs per dag aan het dierenpension verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
6.8 Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het
dierenpension ophaalt, zal de pensionhouder de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier op te halen
binnen 48 uur. Ingeval de klant dit niet doet, heeft de pensionhouder het recht het dier naar een asiel te brengen. De 
klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige pensionprijs te betalen vermeerderd met de eventuele asielkosten.
6.9 Het dierenpension is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van
het gastdier tijdens het verblijf.
 
Artikel 7 - Rechten en plichten van de klant
7.1 De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan het 
dierenpension te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van 
het gastdier in het dierenpension.
7.2 De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet
verstrekken, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
7.3 De klant is verplicht bij de overeengekomen aanvang van het verblijf van het gastdier in het dierenpension het bewijs 
van vereiste inentingen af te geven. Ook het bewijs van iedere andere wettelijk voorgeschreven of door het dierenpension
aanvullend vereiste inenting moet worden afgegeven.
 
Artikel 8 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier 
8.1 De klant machtigt het dierenpension om in geval van (of een redelijk vermoeden van) ziekte of letsel van het gastdier     
tijdens het verblijf in het dierenpension op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen
die haar in de  gegeven situatie juist voorkomen.
8.2 Indien het gastdier tijdens het verblijf in het dierenpension onverhoopt komt te overlijden, kan het dierenpension
door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van het 
dierenpension.
 
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 Een tekortkoming in uitvoering van de pensionovereenkomst kan het dierenpension niet worden toegerekend, 
indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor
zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij het dierenpension en/of bij personen en/of
diensten en/of instellingen, waarvan het dierenpension gebruik wenst te maken bij de nakoming van de 
pensionovereenkomst.
9.2 Het dierenpension zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid hiervan zo spoedig 
mogelijk in kennis te stellen.
9.3 Het dierenpension is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband
houdt met een tekortkoming door het dierenpension en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de 
uitvoering van de pensionovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend het dierenpension.
Het dierenpension is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of 
derden bij de uitvoering van de pensionovereenkomst.
9.4 Ingeval het dierenpension aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van
niet nakoming door het dierenpension van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, blijft de schadevergoeding
te allen tijde beperkt tot de overeengekomen pensionprijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: 
driehonderdendrieënzestig Euro).
9.5 De klant vrijwaart het dierenpension voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de 
pensionovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door het dierenpension.
 
Artikel 10 – Geschillen en toepasselijk recht 
10.1 In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied het dierenpension is gevestigd,
tenzij de klant binnen één maand nadat het dierenpension schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te
zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde 
rechter.
10.2 Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
10.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van
alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.